BARIN: FLERE PASSASJERER – FÆRRE FLYBEVEGELSER

Fremtiden i våre hender (FIVH) publiserte nylig en pressemelding der de ønsket et forbud imot markedsføring av flypriser/reiser i Norge, på lik linje med forbudet om markedsføring av alkohol og tobakk!

FIVH referer til miljøskadene som det økende antall flyreisende medfører, med referanse til at antall flyreisende over Avinors flyplasser i 2010 kom opp i underkant av 40 millioner, herav 25,2 millioner innenlands (+2,3% over 2009) og 14,3 millioner utenlands (+8,2% over 2009). FIVH har ikke har regnet på er at antall flybevegelser ikke øker i samme takt som antall flyreisende. Innenlands gikk antall flybevegelser ned med 1,1% og utenlands økte de med 4,1%, totalt sett færre flybevegelser og flere flyreisende, ifølge BARIN* (Board of Airline Representatives in Norway).

 Tallene fra Avinor bekrefter og er helt i henhold til det som flyselskapene tilstreber, fylle opp flyene med passasjerer og tilpasse tilbudet etter markedets behov, tiden er over da flyselskapene opererte vinge mot vinge med halvtomme fly. Skal flyselskapene overleve kampen i den mest konkurranseutsatte og kapitalkrevende næringen verden har sett, krever det usedvanlig dyktighet og operativt engasjement av flyselskapenes eiere.

 Markedet tilpasser seg tilbudene fra flyselskapene og selskapene tilstreber seg å tilpasse produktene/tilbudene slik at flyrutene fylles opp med passasjerer. Tallene fra Avinor er et meget godt eksempel på at dette fungerer i praksis, antall flyreisende øker, mens antallet flybevegelser reduseres, dvs at det flys mer effektivt!

 ICAO (International Civil Aviation Organization) og IATA har publisert en statistikk som viser at flyselskapene (ca 230 selskap er medlem av IATA, 90% av alle flyselskap) i perioden 2002-2010 har hatt en gjennomsnittlig netto resultatmargin pr år på minus 0,8%! Dette gjenspeiler noe av utfordringene flyselskapene står overfor.

 Til tross for de begredelige resultatmarginene, satser IATA store ressurser på miljø.

Luftfarten er ansvarlig for 2% av de globale menneske skapte CO2 utslippene og IATA har i løpet av de siste årene etablert et omfattende og ambisiøst rammeverk for å redusere utslippene av klimagasser fra fly.

Flyselskapene er den første globale industri som har påtatt seg et slikt engasjement. For å oppnå best resultat er det nødvendig med et tett samarbeid mellom eierne av flyselskapene, flyprodusenter, drivstoffleverandører, flyplasser, lufttrafikk kontrollen og myndighetene.

 – Nye fly: Flyselskapene forventes å investere NOK10 billion i nye fly innen 2020. Dette forventes å medføre en reduksjon i utslippene av CO2 med 21%, sammenlignet med et scenario hvor flyflåten ikke skiftes ut! Det beregnes at 5500 fly blir skiftet ut innen 2020, hvilket tilsvarer 27% av det totale antall kommersielle fly.

Flyoperasjon: Forbedrede operative rutiner vil kunne redusere utslippene med 3% innen 2020, forventet kostnad NOK 6 milliarder.

Infrastruktur: Full implementering av effektiv lufttrafikktjenester i luften og på flyplassene kan gi 4% reduksjon av utslippene innen 2020. I enkelte områder kan lufttrafikktjenestene effektiviseres i den grad at det kan medføre opptil 10% reduksjon av utslippene. Estimert kostnad NOK 350 milliarder.

Nye jetmotorer og forbedret flydesign: Modifikasjon av eksisterende fly og motorer ved å benytte allerede tilgjengelig teknologi  (winglets, friksjonsreduksjon etc) kan gi 1% reduksjon av utslippene. Estimert kostnad NOK12 milliarder.

Biofuel: Tester har vist at biofuel kan redusere CO2 utslippene med opptil 80%.

Total kostnad for å gjennomføre tiltakene og nå målene innen 2020 er estimert til NOK 12 billioner!

Hvis flyselskapene skal klare denne utfordringen, er det nødvendig at de kommersielle og regulatoriske rammebetingelsene legges tilrette for det og at luftfarten ikke blir pekt ut som ”the bad guy” av miljøorganisasjoner eller andre.

Flyselskapene tar miljøet på alvor og vil iverksette tiltak for å redusere utslippene.

 Nye fly er 70% mer drivstoffgjerrige enn for 40 år siden og 20% mer drivstoffgjerrige enn for 10 år siden. Flyselskapene og IATA har som mål at i 2020 skal flyene være 25% mer drivstoffgjerrige enn idag. Moderne fly som Airbus A380 og Boeing 787 kan fly 100 passasjerkilometer på kun 3 liter drivstoff, det er mer økonomisk enn en liten bil!

 I 2012 inkluderes luftfarten i ETS (Emission Trading Scheme) i EU, dette setter enda mer press på flyselskapene til å redusere utslippene.

 Barin (Board of Airline representatives in Norway)*

 * BARIN (Board of Airline Representatives in Norway) er en bransjeorganisasjon for flyselskapene og er sanksjonert av IATA (International Air Transport Association). BARIN har 22 flyselskaper (internasjonale og norske) i sin medlemsportefølje. Organisasjonen er i vekst og i løpet av januar 2011 forventes antall medlemmer til å øke til nærmere 30.

 PS: Innlegget er noe forkortet

About hkp