FLERE REISELIVSBEDRIFTER I BERGEN SKAL FÅ UTBYTTE AV CRUISETURISMEN

NETT Bergen Cruise-ship-harbor-in-Bergen-NorwayBergen Reiselivslag legger nå frem en reiselivsstrategi for utvikling av cruisetrafikk til Bergen for de kommende 5 årene. Cruisesegmentet har økt meget sterkt de senere årene og Bergen, som Norges største cruisedestinasjon, vil i 2016 motta ca. 450.000 passasjerer.

Analyser fra bl.a. TØI, antar at etterspørselen til Norge innen cruise vil øke betydelig de neste 10-20 år.

– Det er viktig at Bergen som Norges største cruisedestinasjon gjør tiltak allerede nå som har et langsiktig perspektiv, gir effekt og gir oss som lokalsamfunn full råderett over hvordan vi ønsker å utvikle Bergen som reiselivsdestinasjon, også overfor cruisesegmentet, sier reiselivsdirektør Ole Warberg.

Cruisestrategien blir en del av en ny Strategisk Reiselivsplan som Bergen vil utarbeide i løpet av vinteren 2017. Det kvantitative målet som allerede er satt er 1 million nye solgte romdøgn over en 10 års periode fra 2014. Strategiske plattformer vil være å styrke tilgjengeligheten til destinasjonen, øke Bergens attraksjonskraft som gir reiselyst og økt fokus på salg og markedsføring.

Som reiselivsdestinasjon skal all utvikling være bærekraftig, med fokus på miljø, lokalsamfunn og lønnsomhet og må bygge opp under et helhetlig omdømme som er bra for Bergen.

Det er viktig og naturlig at vi skaper er en god balanse mellom antall cruisegjester som besøker Bergen og annen reiselivstrafikk som overnatter. Det er derfor riktig at kvantitative tall på antall besøkende i forhold til tålegrenser, og insitamenter for trafikkstyring og finansiering av fellesgoder/avgifter bygger på fakta, diskuteres og utredes i denne sammenheng.

Vestlandsrådet (de fire Vestlandsfylkene) vil i november 2016 lansere en egen strategi for cruise. Det er også et ønske om at den nye Stortingsmeldingen om reiseliv, som er under utarbeidelse, opptar forhold som også er viktig for utviklingen innen cruise, sier Bergens reiselivsdirektør Ole Warberg.

Cruise som ferieform har globalt sett vokst kraftig de senere årene. I 2015 ble det registrert 1738 cruiseanløp i Norge, fordelt på 36 havner. Disse anløpene resulterte i ca. 510.000 cruisepassasjerer til Norge, som representerte ca. 2,5 mill. dags- besøkende.

Bergen er Norges største cruisehavn målt i antall anløp og antall passasjerer, og har de senere årene opplevd en stor vekst. I 2000 var det 174 cruiseanløp til Bergen og i 2015 var det 276 anløp. Bergen hadde i 2015 en markedsandel på 16 % av alle cruiseanløp til Norge. De fleste anløpsdagene i hovedsesongen er det 1, 2 eller 3 cruiseskip i havn samtidig. Antall dagspassasjerer var i år 2000 ca. 100.000, mens det i 2015 var 431.000. Bergen hadde i 2015 en markedsandel på 17 % av alle cruisepassasjerer (dagsbesøkende) som kom til Norge. Trafikken varierer stort i sommersesongen, fra 200 til vel
11.000 cruisepassasjerer pr. dag. I gjennomsnitt er det ca. 4300 cruisepassasjerer i Bergen hver dag i sommersesongen.

Utdrag av Cruisestrategi for Bergen 2016 – 2020:

– Bergen skal gå foran og gjøre viktige og fremtidsrettede verdivalg basert på et mål om at kvalitet skal være mer styrende enn kvantitet. Bergen skal, bl.a. gjennom cruisestrategien, ivaretas som en ”frisk by” og legge tilrette for minst mulig slitasje og forurensing knyttet til cruisevirksomheten. Det blir viktig å fokusere på hvordan man kan utnytte cruiseturismen bedre, slik at den i større grad kommer den landbaserte reiselivsnæringen til gode, unngår å utvikle negativt omdømme, bidrar til økt lokal verdiskapning og lønnsomhet, samt utvikles på en balansert og bærekraftig måte.

På enkelte dager får Bergen flere besøkende fra cruiseskip enn man har nødvendig infrastruktur til. Bergen skal være en foregangsby når det gjelder cruisetrafikk og gjennom en miljøbevisst strategi, påvirke den nasjonale cruisestrategien i samme retning. Miljøbevissthet skal være en ledende verdi for Bergen som cruisehavn. Byen skal profileres i markedet som en destinasjon med høy standard og høye krav til kvalitet både på skip, havn og på land.

– Lønnsomhet for de landbaserte virksomhetene skal være en viktigere målestokk enn volum. Flere reiselivsbedrifter i Bergen skal ha økonomisk utbytte av cruisetrafikken. Bergen skal bli snuhavn nr. 1 i Norge og gjennom denne posisjonen ta ut en større økonomisk positiv effekt for den landbaserte reiselivsnæringen. Antall anløp og passasjerer pr. dag skal så langt som mulig tilpasses øvrig infrastruktur og kapasitet i byen. Infrastruktur både i havnen og i byen forøvrig skal tilrettelegges og tilpasses det volum av fremtidig cruisetrafikk man har satt som mål å ta i mot.

– Landbasert reiselivsomsetning som inkluderer overnatting, servering, transport og handel, er
klart mest lønnsom. Fortsatt er det imidlertid
slik at cruisetrafikken bidrar til lønnsomhet og verdiskapning for den landbaserte reiselivsnæringen, selv om lønnsomheten er lavere her. Det er spesielt attraksjoner, opplevelsesbedrifter og handels næringen som har økonomisk nytte av cruisetrafikken. Basert på et gjennomsnittsforbruk på 860 kroner pr. dagsbesøk i land, er cruiseturistenes forbruk i Bergen som tilfaller lokalt næringsliv/reiseliv estimert til ca. 381 mill. kroner i 2014. Samlet omsetning og avgiftsinnkreving knyttet til cruiseanløp i Bergen utgjør vel 535 mill. kr.

 

 

About hkp