FLYING ELEPHANT: REFINANSIERING PÅ PLASS I HØST

Flying Elephant-konsernet, som består av hotelloperatørselskapet First Hotels AS og hotelleiendomsselskapet Host Hoteleiendom AS, har de siste par årene gjennomført flere tiltak for å posisjonere seg for vekst. I 2011 økte konsernets driftsinntekter med vel 27 prosent fra 2010, og beløp seg til 1 352 millioner kroner. Engangskostnader knyttet til forbedring og posisjonering sammen med økte finanskostnader førte til et resultat før skatt på -126 millioner kroner, mot

-157 millioner kroner i 2010. Det arbeides med en refinansiering av virksomheten, og denne vil være på plass i løpet av inneværende høst. Ved utgangen av 2011 hadde konsernets eiendomsportefølje en merverdi på 1,4 milliarder kroner, utover bokført verdi.

Driftsinntektene beløp seg i 2011 til 1 352 millioner kroner, mot 1 062 millioner kroner året før. Den kraftige veksten skyldes i hovedsak oppkjøpet av 11 Choice-hoteller i Danmark. Oppkjøpet skjedde med virkning fra 1. april 2011, og har økt First Hotels markedsandel i København til ca 15 prosent. Driftsresultatet i 2011 ble 13 millioner kroner, mens det i 2010 var -49 millioner kroner. Etter finansposter fikk konsernet et resultat på – 126 millioner kroner i 2011, mot -157 millioner kroner året før.

– Hotellmarkedet i Skandinavia vokser, og vi er godt posisjonert for å ta vår andel av denne veksten. Isolert sett er vi selvsagt ikke fornøyd med at virksomheten gikk med underskudd i 2011, men regnskapene må tolkes basert på de investeringer vi i 2011 har gjort for å styrke konsernets vekstkraft. Oppkjøpet og innfasingen av Choice-hotellene i Danmark har kostet, men vi ser nå positive effekter av vår styrkede markedsposisjon i København. Et omfattende program for oppgradering av hoteller med renovering og oppussing har også kostet, men gjør at vi nå kan tilby enda bedre produkter. I 2011 har vi også reorganisert regnskapsfunksjonen. Det har gitt betydelige engangskostnader, men samtidig gir det bedre styring og kontroll. Sammen med økt satsing på IKT og salg, gjør alle disse tiltakene at vi er godt posisjonert for å ta nye andeler av et voksende hotellmarked i Skandinavia, sier Asmund Haare, styreleder i Flying Elephant.

Virksomheten i Host Hoteleiendom kan vise til god lønnsomhet over flere år, og det har i 2011 vært gjennomført omfattende renovering og oppgradering ved flere av hotellene. Selskapet har et lån på 1,7 milliarder svenske kroner som forfalt i april i år, men som i henhold til forlenget avtale nå har forfall i oktober. Arbeidet med refinansiering pågår, og en løsning ventes å være på plass i nær fremtid. I mars i år ble First Hotel Ambassadeur i Drammen solgt, og gevinsten ved salget ble benyttet til å nedbetale gjeld. Eksterne verdivurderinger viser at merverdien i eiendomsporteføljen ved årsskiftet var på ca 1,4 milliarder kroner, i forhold til bokførte verdier.

Positiv utvikling i 2012 

I First Hotels (hotellkjedevirksomheten) har resultatene vært negative de senere år, men de forbedringstiltakene og investeringene som her er gjort har gitt en betydelig resultatforbedring i 2011. Hotellmarkedet i Skandinavia er igjen i vekst, og i København øker First Hotels sin markedsandel ved at kjedens hoteller her har større vekst enn markedet. Utviklingen hittil i 2012 er positiv i både Danmark, Sverige og Norge, og selskapet har vesentlig bedre resultater enn på tilsvarende tid i fjor. I 2012 har First Hotels solgt hotellkjedevirksomheten ved First Hotel Ambassadeur i Drammen og ved First Hotel Plaza i Västerås, Begge fortsetter som franchisehoteller. I tillegg har First Hotels i 2012 fått nye franchisehoteller i Haugesund, Kristiansand, Malmø og Stockholm.

 

 

About hkp