MINUS FOR FLYING ELEPHANT

Flying Elephant-konsernet, som består av hotelloperatørselskapet First Hotels AS og hotelleiendomsselskapet Host Eiendom AS, gikk fra overskudd i 2009 til underskudd i 2010. Det er imidlertid gjennomført en rekke tiltak i 2010 og hittil i 2011 som har styrket konsernets posisjon og konkurransekraft i det skandinaviske markedet. Konsernet har gjennom de siste to årene redusert sin gjeld, og merverdien av eiendomsporteføljen ble ved utgangen av 2010 verdsatt til NOK 1,4 milliarder.

Salgsinntektene beløp seg i 2010 til NOK 1047 millioner, mens de samlede driftsinntektene endte på NOK 1058 millioner. Tilsvarende tall for 2009 var henholdsvis NOK 1073 millioner og NOK 1239 millioner. I driftsinntektene for 2009 inngikk en gevinst ved salg av eiendom på NOK 141 millioner.  Driftsresultatet i 2010 ble – NOK 39 millioner, mens det i 2009 var NOK 202 millioner. Etter finansposter fikk konsernet et resultat på – NOK 147 millioner i 2010, mot NOK 111 millioner året før. EBITDA for 2010 ble på NOK 68,5 millioner.

– Isolert sett er vi ikke fornøyd med utviklingen i 2010, men vi har gjennomført et betydelig forbedringsprogram som gir oss god fremtidstro. Vi er nå i sluttfasen av en omfattende oppgradering av hotellene med renovering og oppussing, og det betyr at vi nå kan tilby enda bedre produkter. I tillegg kjøpte vi i april Tribe Invest AS (tidligere Choice Hotels Scandinavia AS), som består av 12 tidligere Choice-hoteller i Danmark. Med dette har selskapet styrket sin markedsposisjon i Danmark ytterligere. Her har First Hotels høstet anerkjennelse som landets beste kjede i markedet for forretningsreiser, og etter transaksjonen tidligere iår, er First hotels nå den best posisjonerte hotelloperatøren i København. Vi har også gjort store investeringer i utvikling av systemer og teknologi som skal effektivisere driften, bedre vår styring og styrke vårt salg. I tillegg har vi gjennomført strukturelle endringer og satset ytterligere på kompetanseheving blant våre mange dyktige medarbeidere. Vi begynner nå å se effekten av disse tiltakene, og vi er godt posisjonert for å ta nye andeler av et voksende hotellmarked i Skandinavia, sier Asmund Haare, styreleder i Flying Elephant.

I første halvår 2010 var markedet for hotellovernattinger fortsatt preget av uroen i de internasjonale finansmarkedene, men mot slutten av året tok volumene seg noe opp. Det ble totalt sett solgt flere hotellovernattinger i 2010 enn i 2009, men gjennomgående gikk prisene noe ned sammenlignet med 2009. Dette forklarer tilbakegangen i salgsinntektene på 2,4 prosent.

Alliansene som ble inngått på slutten av 2009 med Thon Hotels og Global Hotel Allianse, har begge utviklet seg positivt og representerer et interessant potensial for vekst .

Driftskostnadene økte med NOK 90 millioner fra 2009 til ialt NOK 990 millioner i 2010. Økningen skyldes blant annet de ulike forbedringstiltakene som er gjennomført. I tilegg er konsernet påført store ekstrakostnader som følge av alvorlige problemer knyttet til økonomi- og regnskapsfunksjonen. Etter omfattende analyser og forhandlinger, valgte First Hotels i slutten av 2009 å sette sin økonomifunksjon ut av huset. Per januar 2010 overtok Visma denne oppgaven for alle kjedens hoteller, men dette skulle etterhvert vise seg å bli svært utfordrene. Visma maktet ikke å løse de oppgavene selskapet hadde påtatt seg, og dette resulterte i manglende kvalitet og kontroll med store forsinkelser og mange feil i regnskapsføringen.

For å sikre nødvendig kvalitet, kompetanse og overholdelse av frister, ble avtalen med Visma sagt opp og økonomifunksjonen ivaretas nå igjen av egne ressurser i First Hotels. Foreløpig er de direkte kostnadene som følge av denne prosessen forsiktig anslått til NOK 50 millioner, og i tilegg kommer betydelige indirekte kostnader. Etter at forhandlinger med Visma ikke nådde frem, er det nå tatt rettslige skritt for å få erstattet det tap og de merkostnader First Hotels mener de er påført som følge av Vismas manglende evne til å løse de oppgavene selskapet hadde påtatt seg.

About hkp