MYE STRENGERE KRAV TIL VAKTER PÅ SERVERINGSSTEDER

1.april blir også serveringsnæringens ordensvakter underlagt ”Lov om vaktvirksomhet”. Vaktvirksomhetsloven pålegger ikke vakthold, men intensjonen i loven og forskriftene er at de vakttjenester som utføres skal holde en standard som gir trygghet, både for gjestene og for vaktene selv. Bedre grunnutdannelse, skjerpede vandelskrav og systematisk kontroll med selskaper som utøver vaktvirksomhet, ligger også inne i loven.

Istedenfor å organisere sin egen vaktviksomhet, vil mange nå velge å kjøpe inn disse tjenestene fra profesjonelle vaktselskaper og de store i bransjen, som Securitas, G4S og Nokas, lukter nå for alvor på utelivsmarkedet.

I Oslo har politiet signalisert at de vil håndheve de nye reglene allerede fra dag 1, Næringsetaten vil vurdere å inndra skjenkebevillingen der loven brytes.

‒ NHO Reiseliv er spente på om vaktselskapene klarer å levere tjenester til hele landet. Vi frykter at mange serveringssteder kan få problemer med å få tak i vakter, og at dette igjen skal skape problemer for den daglige driften, sier Kristin Gyldenskog, direktør for kommunikasjon og næringsliv i NHO Reiseliv (bildet).

‒ Gjennom lovendringen har Stortinget gitt vaktbransjen tilnærmet monopol på å utøve vakttjenester. Resultatet av dette, blir at vi vil få noen store aktører som kan sette de prisene de selv ønsker på ordensvakttjenester.

NHO Reiseliv har ved en rekke anledninger, både overfor Justisdepartementet, Stortingets justiskomité, og en rekke politikere, påpekt de meget uheldige og betenkelige virkningene av lovendringen. Konsekvensen kan blant annet bli at serveringssteder som idag har egne ordensvakter etter pålegg av politiet, blir presset til å si opp vaktene sine.

Det å tvinge en virksomhet til å outsource deler av sin virksomhet, trodde vi var stikk i strid med de prinsipper og intensjoner den sittende regjeringen arbeider for, konkluderer Kristin Gyldenskog.

Les hele artikkelen i HRR nr.2.

About hkp