NASJONAL ARRANGEMENTSSTRATEGI KLAR

Innovasjon Norge har utarbeidet en nasjonal arrangementsstrategi, som nå er overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringen skrev i sin stortingsmelding om norsk reiseliv «Opplev Norge – unikt og eventyrlig» (2017) at «Innovasjon Norge vil, i samarbeid med byene, utvikle en nasjonal arrangementsstrategi for hvordan Norge kan tiltrekke seg internasjonale idretts- og kulturarrangementer som kan gi grunnlag for økt verdiskaping i reiselivsnæringen». Også i regjeringens Strategi for Kultur og Reiseliv (2019), fremheves behovet for å utløse synergieffektene mellom arrangementer og Norge som reisemål. 

– Med dette oppdraget på bordet valgte vi å involvere idretten, kultursektoren, reiselivsnæringen og det offentlige i prosessen for å utvikle en arrangementsstrategi. Etter ett års omfattende arbeid, er den klar til å overleveres – og vi håper også den vil engasjere og bli benyttet av alle aktørene i arrangementssfæren, sier Bente Bratland Holm (bildet), reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.  

Dermed er det opp til oppdragsgiver Nærings- og fiskeridepartementet å bestemme hvordan strategien og forslagene som ligger i denne skal tas ut i praksis. 

– Vi har klare anbefalinger om at Norge bør få på plass et nasjonalt ressurssenter for arrangementer, som skissert i den nye strategien. Dette ressurssenteret vil kunne bistå med kompetanse og kunnskap, når ildsjeler fra ulike miljøer ønsker å søke om et arrangement, vil skape et nytt eller ønsker hjelp med et allerede eksisterende, sier Bratland Holm.


Én av ti turister i Norge skal på kultur- eller idrettsarrangement 

At arrangementer er viktig for reiselivsnæringen er hevet over enhver tvil. Det ble også bekreftet da Innovasjon Norge som del av Turistundersøkelsen 2019, spurte et representativt utvalg norske og utenlandske ferie- og forretningsreisende om deltakelse på et sportsarrangement eller kulturelt arrangement var del av reisen i Norge. Hele 19 prosent svarte ja. Ni prosent av de spurte svarte at de hadde som formål å delta på et annen type arrangement.  

At én av ti turister i Norge har som et av formålene med reisen å delta på et kultur- eller idrettsarrangement, betyr at arrangementer allerede er viktig for verdiskapingen i norsk reiselivsnæring. 

– Arrangementer bidrar til verdiskaping i norsk økonomi og regional utvikling. Noen av effektene vil komme uavhengig av hvilken innsats som gjøres, men de ulike områdene kan og bør påvirkes for å styrke effektene for Norge, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm. 

About hkp