NHO REISELIV: FLERE POSITIVE ELEMENTER I STATSBUDSJETTET

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør, NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør, NHO Reiseliv

Statsbudsjettet for neste år inneholder flere positive grep som kommer norske reiselivsbedrifter til gode, mener NHO Reiseliv.

– Det er flere positive elementer for reiselivet i budsjettet. Vi kunne tenkt oss at mange av tiltakene gikk enda lenger, men i hovedsak går budsjettet i en positiv retning for vår bransje, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold (bildet).

Dette er de viktigste budsjettområdene for reiselivet:

Skatt

Selskapsskatten settes ned med ett prosentpoeng til 24 prosent. Det er varslet at skattesatsen settes ytterligere ned til 23 prosent i 2018.

Formuesskatten blir på 0,85 prosent. Bunnfradraget for samme skatt heves fra 1,4 millioner kroner til 1,48 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Ordningen foreslås å gjelde for inntektsårene 2016 og 2017.

Regjeringen foreslår en verdsettingsrabatt på 10 prosent på aksjer og driftsmidler når formuesskatten skal beregnes. Næringseiendom vil være omfattet av den nye rabatten i 2017. Verdien av gjeld tilknyttet sekundærbolig og næringseiendom reduseres med 20 prosent i tråd med verdsettingen av disse objektene.

– Det kommer altså lettelser i formuesbeskatningen ved at verdsettelsen av formuen reduseres for driftsmidler, og det inkluderer bygninger. Det er positivt for reiselivsbedrifter, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Digitalisering

Regjeringen foreslår om lag 1,2 milliarder kroner til nye IKT- og digitaliseringstiltak i 2017.

Blant annet er det satt av 172 millioner kroner til et nytt IT-system som skal drive samtlige 18 registre som forvaltes av Brønnøysundregistrene. Prosjektet innebærer totalt en investering på en milliard kroner over seks år.

Markedsføring

Regjeringen foreslår å bruke 231,5 millioner kroner på reiselivsprofilering i 2017. Beløpet er en videreføring av rammen til samme formål i 2016.

– Det er gledelig at markedsføringsmidlene til reiselivet videreføres, men det er avgjørende at disse midlene brukes til nettopp markedsføring av Norge, og at midlene ikke spres utover til kurs og rådgivning, som vi mener må ivaretas av andre midler i Innovasjon Norge.

Filminsentivordning

Kulturdepartementet varsler en økning på nesten 11 millioner i midler til filminsentivordningen, fra 45 til totalt 55,8 millioner.

– Det betyr at også det å markedsføre landet vårt via film får en økt satsing. Filminsentivordningen har vært vellykket, og da er det viktig at regjeringen øker potten, sier Krohn Devold.

 

About hkp