REGJERINGEN VIL BEGRENSE KORTTIDSUTLEIE TIL 90 DAGER

Regjeringen ønsker at normal korttidsutleie av boliger skal fortsette som før, men foreslår nå å stramme inn regler som gjelder for korttidsutleie, for eksempel gjennom Airbnb. – Vi er opptatt av å bidra til trygge bomiljøer og å hindre at profesjonelle aktører driver “leilighetshoteller” i boligsameier, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå på høring to forslag om endringer i eierseksjonsloven; ett om den såkalte ervervsbegrensningen og ett om innstramming av korttidsutleie.

Hovedprinsippet om at korttidsutleie er tillatt gjelder som før, men det er omfanget av korttidsutleie som nå reguleres. Regjeringen foreslår at korttidsutleie i eierseksjonssameier begrenses til 90 dager per år. Med korttidsutleie menes utleie på døgn- eller ukesbasis i inntil 30 dager sammenhengende. Med et tak på 90 dager vil det likevel være mulig å drive med normal korttidsutleievirksomhet.

– Begrunnelsen for forslaget er hensynet til bomiljøet. I sameier bor folk tett, og det er viktig at vi legger tilrette for trygge og gode bomiljøer. Formålet med innstrammingen er å forhindre den intensive korttidsutleievirksomheten som unntaksvis skjer, men som er til stor belastning for naboene i form av støy, mer slitasje på fellesarealer, bruk av parkeringsplasser osv., sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Restriksjoner på korttidsutleie er innført i flere utenlandske byer med stor turisttrafikk, f.eks. Amsterdam og Barcelona. I Danmark diskuteres det å innføre et tak på 90 dager for korttidsutleie av egen bolig, dersom kommunen ikke vedtar en høyere grense.

Etter forslaget skal regelen ikke gjelde dersom eieren kun leier ut deler av boligen (for eksempel ett rom), og heller ikke dersom han låner den ut uten å ta betaling.

Sameiene skal – innenfor visse rammer – ha mulighet til å heve taket på 90 dager, til for eksempel 120 dager.

Forslagene er nå på offentlig høring frem til 6. august.

About hkp