REGJERINGENS POLITISKE PLATTFORM – SETT FRA REISELIVET

Punktene om formuesskatt er noe av det viktigste i den nye borgerlige flertallsregjeringen politiske plattform – sett med reiselivsøyne, mener NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold (bildet).

Om formuesskatt skriver regjeringen at den vil:

Fortsette nedtrapping i formuesskatten for arbeidende kapital.

Forbedre skattesystemet ved å redusere skattesatser og gjennomgå skattefradrag som har liten tilknytning til inntekt og arbeid med sikte på forenkling.

─ I Stortingsmeldingen som omhandlet reiseliv fra 2017, ble reiselivet lovet en betydelig verdsettelsesrabatt i formuesbeskatningen av hoteller, men dette har uteblitt i to statsbudsjett etter det, og det er blitt vist til at man venter på avklaring fra ESA. Vi forventer fortsatt at rabatten kommer på plass, men det er også gledelig at regjeringen ønsker forenkling av skattesystemet og vil nedtrappe formuesskatten på arbeidende kapital og eiendomsskatten videre, sier Krohn Devold.

Styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål»

─ Granavolden-plattformen kommer knapt ett år etter Jeløya-plattformen, og mye er «klipp og lim» fra sistnevnte. Derfor er det gledelig å se at de fire partiene har fått inn et eget reiselivskapittel, i tillegg til flere punkt om vilkårene for små- og mellomstore bedrifter. Forhandlerne er bevisst på at reiseliv er verdens raskest voksende næring og at Norge har gode muligheter til å ta sin del av veksten. Det er godt å bli lyttet til, sier NHO Reiseliv-sjefen.

I kapittelet om reiseliv skriver regjeringen at den vil:

Bygge ut infrastruktur for å få økt tilgjengelighet til distriktsdestinasjonene.

Styrke merkevarebyggingen av Norge som reisemål.

Ivareta vår kulturarv og natur gjennom vern tilrettelagt for bruk.

Redusere skatte- og avgiftsnivået og forenkle skatte- og avgiftssystemet, som også vil komme reiselivsnæringen til gode.

Små og mellomstore bedrifter

Regjeringen skriver følgende om små og mellomstore bedrifter og gründere:

Et sterkt, mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv er avgjørende for å opprettholde et godt velferdsnivå i fremtiden. Gode generelle rammevilkår og et skattesystem som stimulerer til bedriftsetableringer, arbeidsplasser og norsk privat eierskap er derfor helt sentralt. Norsk næringsliv består i all hovedsak av små og mellomstore bedrifter. Regjeringen vil derfor sikre rammebetingelser som stimulerer til vekst og utvikling. Dette må blant annet skje ved redusert byråkrati og skjemavelde, samt en langsiktig og forutsigbar politikk. På den måten blir det enklere å starte, omstille, fornye og drive små og mellomstore bedrifter.

─ Det har vært et problem at særlig frittstående hoteller er blitt utelatt fra offentlige anbudsrunder, når det gjelder innkjøp av konferanse og rom/frokost. At regjeringen to steder i erklæringen viser til at det skal bli lettere for små- og mellomstore bedrifter å delta i offentlige anbud, er derfor godt å se.

Færre momssatser

Regjeringen skriver at den vil:

Gjennomgå og forenkle merverdiavgiftssystemet med mål om å redusere antall satser.

Totalt har reiselivet fått en momsøkning på 50 prosent de siste tre årene. Derfor er det bekymringsfullt at regjeringen igjen skriver om forenkling av merverdiavgiftssystemet, mener Krohn Devold.

Tidligere har Scheel-utvalget anbefalt et to-satssystem i merverdiavgiften, der man beholder den generelle satsen på 25 prosent, mens dagens nullsats og laveste sats økes til 15 prosent.

─ NHO Reiseliv vil fortsatt følge utviklingen i denne saken svært nøye, og vi vil søke en aktiv og kontinuerlig dialog med Regjeringen, hvor vi legger vekt på viktigheten av forutsigbare rammebetingelser og internasjonale konkurransevilkår, avslutter Krohn Devold.

 

 

About hkp