YRKESTRAFIKKEN KAN TA SEG OPP PÅ SLUTTEN AV ÅRET

nett-scandic-lerkendal-exterior-facade-sign-entrance-coHotellkonsulentselskapet Hotelia forventer for Norge totalt sett, en noe svakere økning i hotellbelegget 2. halvdel av 2016 enn i 1. halvdel. Dette skyldes først og fremst at man i 2. halvår vil sammenligne seg mot forholdsvis gode tall fra 2. halvår i 2015 (først og fremst 3. kvartal), spesielt på feriesegmentet.

Hotelia utarbeider to ganger i året en kortfattet markedsrapport om den Norske hotellbransjen. Rapporten bygger på data hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statistikknett, samt andre kilder for makroøkonomiske tall. I tillegg supplerer Hotelia med egne data og fremskrivninger. Her er noen hovedpunkt:

– Den generelle utviklingen i norsk økonomi ser noe mer positiv ut nå, enn for noen måneder tilbake. Dette kan i 2017 bidra til et noe sterkere yrkesmarked. Noe virkning av dette kan man kanskje allerede se på slutten av året i år.

– Den svært sterke veksten i ferietrafikken vil trolig stagnere/stoppe opp om den norske kronen styrker seg ytterligere.

– Det vil ta tid før Stavanger og Kristiansand har RevPAR som er oppe på et normalt norsk storbynivå.

– Bergen vil trolig få markant fall i belegget pga. mye ny kapasitet inn i markedet samtidig. Sannsynligheten for et fall i gjennomsnittsprisene i Bergen er stor, noe som vil kunne bidra til et større fall i RevPAR «enn nødvendig».

Oslo: Rullerende RevPAR siste 12 måneder viser at RevPAR i Oslo har stabilisert seg på nivået som ble etablert på slutten av 2015. Dette etter en forholdsvis kraftig vekst som startet sommeren 2015 og vedvarte utover høsten. RevPAR har i det siste halvåret gått svakt ned. Nedgangen skyldes først og fremst nedgang i belegget (-1,4 %-poeng), som trolig kan kobles til økt tilførsel av ny kapasitet. Første halvår var det flere gjestedøgn på feriemarkedet enn på ordinær yrkestrafikk, dette er trolig første gang. For året totalt vil trolig over 50 % av alle gjestedøgn i Oslo være fra feriemarkedet. Det selges imidlertid betydelig flere romdøgn på yrkesmarkedet, Hotelia sin beregninger indikerer at i underkant av 55 % av all losjiomsetning i Oslo genereres fra ordinær yrkestrafikk. Det har de siste årene vært en forholdsvis jevn, men høy kapasitetsøkning. Pr. 30. juni har veksten i Oslo vært på 3,7 %.

Bergen merker nå en sterkere effekt av nedgangen i oljesektoren, hvor yrkessegmentet går ned med 5 %. Det positive er at konferanse går kraftig frem med 25.000 flere gjestedøgn (+35,6 %).  Totalt går antall solgte romdøgn ned med 3,5 %, men hotellene har klart å øke prisene med 2 %.  Rullerende 12 måneders RevPAR har i stor grad falt siden august 2014. I den siste perioden viser trenden et lite oppsving, på samme måte som man så i tilsvarende periode i 2015. Den negative trenden i Bergen vil trolig vedvare. Begynnelsen av 2. halvår 2016 vil trolig bli positiv grunnet det sterke feriemarkedet. Siste del av 2016 vil trolig bli som året begynte,; forholdsvis dårlig, selv om man vil få en positiv effekt av at Hotel Norge stenger for renovering. Bergen vil i 2017 få svært mye ny hotellkapasitet inn i markedet, men noe av økning blir «kompensert» av Hotel Norge er ute av markedet til 2018. Grunnet kapasitetsøkningen vil trolig Bergen få et ytterligere fall i RevPAR i 2017.

Trondheim har lagt bak seg flere år med kraftig vekst i ny romkapasitet. I 2016 har det ikke kommet flere nye rom inn i markedet, men heller færre rom på grunn av at Britannia Hotel som ble stengt i juni, for å gjennomgå en totalrenovering. Samtidig har veksten i antall solgte rom øket med 21,5 % drevet frem av kongress- og fritidsmarkedet. Det har imidlertid vært en stor tilbakegang på yrkessegmentet (- 8,5 %). Den rullende RevPAR utviklingen startet å falle i august 2014, og har falt relativt kraftig frem til høsten 2015. Det kan nå se ut som at trenden har snudd, RevPAR har øket med 8,2 % første halvår drevet frem av både volum- og prisoppgang. Trendskiftet i RevPAR som inntraff i første halvår har forsterket seg ytterligere på slutten av året. RevPAR økte med hele 10,7 % i 2015. Det forventes en ytterligere vekst i RevPAR i 2. halvår på grunn av den positive veksten i feriemarkedet, Nor-Fishing, samt den lavere kapasiteten i markedet.

Gardermoen (Ullensaker kommune) har ikke hatt den sterke utviklingen i rullerende 12-måneders RevPAR, som man kan konstatere på mange destinasjoner for tiden. Trenden er imidlertid positiv og man har fremdeles en svak økning av trenden. Første halvår økte RevPAR med 6,6 % på Gardermoen. Økningen skyldes høyere belegg (+4,5 %-poeng) som skyldes flere solgte romdøgn (+4,4%), samt færre tilgjengelige rom (-2,9 %). Prisene er svakt ned -0,9 %. Basert på første halvårstall har Gardemoen oppnådd det høyeste belegget siden 2008. Den positive utviklingen på Gardermoen skyldes sterk vekst på konferansemarkedet, opp hele 28,1 % i første halvår. Veksten kan skyldes at de to store nye konferanseanleggene, The Cube og Thon Conference, nå har satt seg i markedet. Yrkestrafikken på Gardermoen gikk opp med 3,6 % og ferietrafikken kraftig tilbake (-22,1 %).

Stavanger: Fremdeles er det vanskelig å finne lyspunkter for hotellmarkedet i Stavanger. Bunnen kan imidlertid være nådd. Med åpningen av nye Thon Hotel Stavanger i august, kommer det trolig ikke flere rom inn i markedet på lang tid (selv om det fremdeles ligger konkrete prosjekter i pipeline til beslutning). I tillegg vil Radisson Blu Atlantic Hotel stenges for renovering, det vil si at 345 rom vil tas ut av markedet i ca. ett år. RevPAR fortsetter å falle kraftig. Både belegg og pris går kraftig ned. I Hotelias helårsrapport for 2015 anslo vi at belegget i 2016 vil falle ned mot 45 % og fall i RevPAR på 10-15 %. Så langt i år har RevPAR falt med 21 %. Sommersesongen vil trolig bli marginalt bedre enn i 2015 og «Oljemessa» i august vil muligens bremse ytterliggere fall.

Tromsø: Etter en lengre periode med nedgang i RevPAR kan det virke som om trenden nå har snudd i Tromsø. Nedgangen de siste årene skyldes først og fremst den sterke økningen i romkapasiteten – ca. 700 nye rom inn i markedet i perioden 2012-2015. Dette er en økning på over 40 %. Tromsø opplever en sterk vekst i antall solgte hotellrom på over 8 % første halvår 2016. Både yrkestrafikken og konferansemarkedet viser en sterk økning. Det for Tromsø svært viktige ferie- og fritidsmarkedet hadde en vekst på 5,5 %. I 2015 var 55 % av alle gjestedøgn i byen innenfor feriesegmentet. Rullerende 12-måneders RevPAR er imidlertid fremdeles på et lavt nivå, selv om man ser at trenden har snudd og nå er svakt oppadgående. Basert på den sterke økningen i belegget, kan man kan man forvente at prisene vil stige, men trolig ikke mye før i 2017. Vi har fremdeles tro på vekst i nordområdene og hvis den positive utviklingen i Tromsø fortsetter, vil den nye hotellkapasiteten forholdsvis raskt bli absorbert. Basert på RevPAR er Tromsø pr. første halvår den 3. beste byen i Norge etter Oslo og Bergen.

Kristiansand: 12-måneders rullerende RevPAR i Kristiansand (region) holder seg på nivået som ble etablert sommeren 2015. I første halvår gikk RevPAR ned med 0,5 %, dette skyldes først og fremst lavere priser (-3,8 %). Belegget gikk opp med 1,7 %-poeng, som hovedsakelig skyldes lavere kapasitet (-3,2 %). Det internasjonale markedet hadde en prosentvis stor tilbakegang på hele -11,9 % i første halvår, mens det innenlandske markedet økte med 6,5 %. Totalt økte antall gjestedøgn med 4,2 % og solgte romdøgn forble tilnærmet uendret med en oppgang på +0,1 %. Både konferansemarkedet og yrkesmarkedet hadde en positivt vekst, med henholdsvis 14,8 % og 6,9 %.

 

About hkp