NYE PERMITTERINGSREGLER OG KUTT I FLYAVGIFTER

Regjeringen la fredag frem strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Her er tiltakene finansminister Jan Tore Sanner (bildet) presenterte, som spesielt berører reiselivsbransjen:

Permitteringer: Regjeringen foreslår å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager. Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Karensdager: Regjeringen foreslår å oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Dagpenger: Regjeringen foreslår å redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 prosent til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 18/19

Regjeringen foreslår en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. I dag må slike under­skudd fremføres og trekkes fra mot fremtidige overskudd. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Utsatt formuesskatt for bedriftseiere: Regjeringen foreslår videre en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skatt­ytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Flyavgifter:

Fjerning av flypassasjeravgiften: Regjeringen foreslår en midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

Regjeringen foreslår å en midlertidig fjerning av samtlige flyplassavgifter (Avinor) til og med 30. juni.

Flyselskapene betaler avgifter til Avinor AS for bruk av selskapets tjenester og infrastruktur. Tre av disse avgiftene går til finansiering av lufthavnene, og to av dem går til finansiering av flysikringstjenestene. Alvoret i krisen gjør at regjeringen mener det er nødvendig å gjøre midlertidige endringer i lufthavnavgiftene.

– La meg understreke at de prioriterte strakstiltakene vi legger frem i dag, bare er begynnelsen. Regjeringen vil innen kort tid – før påske – komme tilbake med nye tiltak, sier statsminister Erna Solberg.

Nå skal disse forslagene behandles av Stortinget, der opposisjonen har varslet at de ønsker enda sterkere og mer omfattende tiltak.

NORWEGIAN TRENGER KONKRETE TILTAK SOM VIRKER PÅ KORT SIKT

– Vi synes det er svært bra at regjeringen nå reduserer avgiftstrykket for norsk luftfart, men det er dessverre ikke nok i den svært krevende situasjonen vi står i. Vi trenger konkrete tiltak nå som styrker likviditeten betydelig på kort sikt, så signalene om at det jobbes med ulike løsninger en i fase to er helt avgjørende. Vi ber om at det kommer raskt. Samtidig gjør vi nå alt vi kan for å gjennomføre alle de tiltakene som er nødvendig for å redusere de økonomiske tapene denne situasjonen påfører oss, uansett hvor smertefulle de er. Samtidig skal vi ta vare på våre kolleger og kunder på best mulig måte, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.


Norwegian har gjennomført en betydelig restrukturering av virksomheten og varslet markedet i februar om at selskapet forventet positive resultater for 2020. I 2019 gjorde Norwegian en rekke tiltak for å redusere kostnadene. Blant annet bidro det interne kostnadsreduksjonsprogrammet #Focus2019 til en besparelse på 2,3 milliarder kroner. I 2020 har selskapet iverksatt ytterligere tiltak for å bedre resultatene med ytterligere 1,5 milliard kroner.

Uroen i kapitalmarkedene har ført til at det nå i praksis er stengt for lån og kreditter, og dermed ikke mulig å finansiere virksomheter på normalt vis. Det innebærer at coronaviruset har skapt en helt ekstraordinær situasjon for oss.

Norwegian har det siste året solgt 24 fly og reduserte produksjonen med 15 prosent sammenlignet med fjoråret før coronaviruset traff oss. Selskapet har også en forsiktig sikringsstrategi for drivstoff og har kun låst 25 prosent av forventet drivstofforbruk på et relativt lavt nivå.

  • Regjeringens tiltak er ikke tilstrekkelig for norsk luftfart

NHO Luftfart mener regjeringens tiltak ikke er tilstrekkelig for norsk luftfart.

Regjeringens tiltak 13.mars gir et lite pusterom, men er langt fra nok for å sikre en forsvarlig videreføring av norsk luftfart. Bildet endrer seg til det verre fra time til time og selskapene har allerede nå mistet store deler av trafikken. Det er derfor skuffende at regjeringen blant annet lar være å innfri helt nødvendige tiltak for å etablere en låneordning, med tilstrekkelig kredittilgang for å håndtere likviditetsutfordringer for bransjen. 

Nasjonale interesser står i fare hvis vi må avvikle store deler av vårt landsomfattende nett av lufttransport, som er avgjørende for blant annet helsevesen og pasientreiser, politi, forsvar og andre samfunnskritiske områder.

Men vi er fornøyd med at myndighetene innstiller betalingen av lufthavnavgifter og midlertidig avvikler flypassasjeravgiften. Dette bidrar positivt, men det er nødvendig med flere avgiftslettelser for at vi skal komme gjennom denne svært krevende fasen for landets lufttransport, sies det i en uttalelse fra NHO Luftfart.

Foto: Marte Garmann

OPPDATERES…..

About hkp