HMS angår alle på jobben

De fleste har hørt ordene HMS og arbeidsmiljø og som regel er det noe som står skrevet i en perm på arbeidsplassen og et tema som tas opp på personalmøter og lignende.

hms

En av årsakene til at arbeidsplassene skal ha en perm på HMS er et krav i arbeidsmiljøloven. Alle bedrifter og organisasjoner skal drive med systematisk HMS (helse-, miljø og sikkerhetsarbeid).

Dette er noe som bedrifter ofte får hjelp utenifra i form av en bedriftshelsetjeneste. Større organisasjoner og selskaper har gjerne egen intern HMS avdeling. Systematisk HMS arbeid skal forebygge og sikre mot skader og ulykker. Man jobber mot:

 • At ansatte sikres et godt og sunt arbeidsmiljø.
 • Tilstrebe gode samarbeidsforhold.
 • Legge til rette for god arbeidstakermedvirkning.
 • Sikre god ledelse.

Bedriftshelsetjeneste kan bistå med flere viktige ting

Ved å delta i arbeidsmiljøutvalg (AMU) og på HMS møter kan de både rette fokus mot riktige områder og samtidig bistå med at arbeidstakermedvirkningen er god.

hms-på-arbeidsplassen

Når bedriftshelsetjenesten står for opplæring av ledelsen og ansatte i relevant lovverk, vil rammene settes for videre HMS arbeid. Man må ha grunnleggende kjennskap til lovverket slik at man i alle fall gjør de tingene som bedriften må av et minimum i forhold til arbeidsmiljøloven.

Kartlegging av potensielle risikoer er en svært viktig del av HMS arbeid og den typen oppgaver som bedriftshelsetjenesten jobber mye med. Dette er også en veldig viktig del av systematisk HMS arbeid og oppgaver.

For å for eksempel vurdere inneklimaet på arbeidsplassen må man foreta en rekke ulike kartlegginger. Det er kun på den måten at man finner risikofaktorer og ser hva som må endres for å bedre arbeidsmiljøet og inneklimaet.

Kartlegging av innemiljø og inneklima

For å kunne gjøre en god jobb så må man trives på arbeidsplassen, og det gjelder både fysisk trivsel og velvære og psykisk trivsel. Hvis man hver dag tilbringer hele dagen et sted som er kaldt, har dårlig tett luft og bråk som gir en hodepine før lunch, da er det vanskelig å utføre jobben godt.

 • Hva kan man forvente av resultater hvis lokalene arbeidsoppgavene skal utføres i ikke er gode?
 • Hvordan er det å være ansatt hvis man gruer seg til å gå på jobb?
 • Og hvordan skal man som leder få en bedrift til å levere lønnsomme resultater hvis de ansatte stadig er vekke på grunn av sykdom?
 • Eller leverer middelmådige arbeidsoppgaver fordi de ikke har ork eller kapasitet til mer?

Kartlegging av luftkvalitet er et viktig redskap for å sikre god ventilasjon på arbeidsplassen.

Dårlig ventilasjon kan faktisk påvirke menneskene som oppholder seg i lokalene i meget stor grad. Helsemessige effekter kan enkelt måles i forhold til blant annet å se på sykemeldinger og egenmeldinger.

arbeidsstilling

Ved dårlig ventilasjon slik at luftkvaliteten er dårlig, kan man ofte se ansatte plages med gjentagende hodepiner, slapphet, økte forekomster av luftveisplager og luftveisinfeksjoner for å nevne noen.

Det er gjort en rekke undersøkelser og studier for å finne ut av hva en bedrift faktisk taper av penger på å ha dårlig ventilasjon og dårlig luftkvalitet. Det alle disse seriøse forskningsrapportene viser er at dårlig inneluft og dårlig inneklima medfører gjennomsnittlig 5 prosent redusert effektivitet på arbeidsplasser. Er 5 prosent så mye?

 • 5 prosent er det samme som hele 16 000 årsverk i Norge.

Ved å snu det, kan man vise ledelser og bedriftseiere at å forbedre ventilasjonen vil bedriften spare penger. Økes en bedrifts effektivitet med 5 prosent ved at luftkvaliteten blir bra så tilsvarer dette:

 • Hver ansatt øker sin daglige effektivitet med 25 minutter.
 • Bedriften får gjennomsnittlig 10 færre sykedager og dermed egenmeldingsdager på årsbasis.
 • Ansatte arbeider i lengre sammenhengende perioder som medfører færre pauser.

Belysning er veldig viktig

For inneklimaet er riktig og god plassering av lyskilder en viktig del av kartleggingen ved systematisk HMS arbeid. Dårlige lysforhold påvirker alle på arbeidsplassen og er med på å gjøre arbeidssituasjoner mer risikofylte.

inneklima

Ulykker og skader økes garantert i arbeid hvor man er avhengig av lys for å ikke gjøre feil. Da snakker man om arbeid med maskiner, bevegelser som krever fysisk aktivitet i høyden og lignende. I tillegg er lyskildene med på å gjøre oss mer effektive og kan gjøre oss slappe, føle ubehag og gi plager som hodepine med mere.

Det skal være nok lys, av riktig lysstyrke og på rette plasseringer. Dette kan man enkelt forklare som i for eksempel et kontorlandskap. Det skal være en lyskilde i taket som gir hele kontorlandskapet belysning. Dette lyset må være av en viss styrke som ikke er for sterkt både i styrke og farge. Deretter må det være sterkere punktbelysning ved de ulike arbeidsstasjonene.

Dette er ting som vil komme frem i kartlegginger og risikovurderinger som bedrifter skal og burde arbeide med, når de etterfølger kravet om systematisk HMS arbeid.

HMS og arbeidsmiljø

HMS er også det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Alle skal ha en arbeidsplass de trives ved og som er inkluderende og som åpner opp for samhold

hms-kurs

Dessverre er det ikke bare ved skoler man ser mobbesaker og møter mennesker som føler seg utsatt og utestengt. Mobbing forekommer ved arbeidsplasser og er ikke bare forbeholdt barn og ungdom. Det aller første skrittet mot et godt arbeidsmiljø er å utrydde mobbing og jobbe aktivt med forebyggende tiltak som fremmer ulikhet og inkludering.

Alle tjener på å være aktiv og engasjert i HMS arbeidet på arbeidsplassen. Man tilbringer store deler av livet på jobb og det er derfor en egeninteresse å være med på sikre god HMS.

 

Kilder: