HMS angår alle på jobben

hms

De fleste har hørt ordene HMS og arbeidsmiljø og som regel er det noe som står skrevet i en perm på arbeidsplassen og et tema som tas opp på personalmøter og lignende.

En av årsakene til at arbeidsplassene skal ha en perm på HMS er et krav i arbeidsmiljøloven. Alle bedrifter og organisasjoner skal drive med systematisk HMS (helse-, miljø og sikkerhetsarbeid).

Dette er noe som bedrifter ofte får hjelp utenifra i form av en bedriftshelsetjeneste. Større organisasjoner og selskaper har gjerne egen intern HMS avdeling. Systematisk HMS arbeid skal forebygge og sikre mot skader og ulykker. Man jobber mot:

At ansatte sikres et godt og sunt arbeidsmiljø. Tilstrebe gode samarbeidsforhold. Legge til rette for god arbeidstakermedvirkning. Sikre god ledelse.Bedriftshelsetjeneste kan bistå med flere viktige ting

Ved å delta i arbeidsmiljøutvalg (AMU) og på HMS møter kan de både rette fokus mot riktige områder og samtidig bistå med at arbeidstakermedvirkningen er god.

Når bedriftshelsetjenesten står for opplæring av ledelsen og ansatte i relevant lovverk, vil rammene settes for videre HMS arbeid.. Les mer